Upotreba kolačića - Cookie Policy

Kolačići su integrisani i standardno se koriste u vašem pregledaču. Kolačići su tekstualni fajlovi koje se čuvaju u pregledaču korisnika. Pojedini kolačići se brišu nakon što ugasite browser. Drugi kolačići se čuvaju u pregledaču i pomažu našoj aplikaciji da vas prepozna kao korisnika. Možete podesiti svoj pregledač tako da vas obaveštavaju o kolačićima i pojedinačno odlučujete o njihovom prihvatanju ili isključujete korišćenje istih. Ukoliko ne prihvatite kolačiće, koristićete ograničene funkcionalnosti naše aplikacije.

Alideda koristi browser kolačiće kako bi posetiocima bile omogućene personalizovane funkcije, dodavanje proizvoda u korpu, pretraživanje jela, izbor delova grada...

Kolačiće koje koristimo delimo u 3 grupe:

 • Obavezni kolačići
 • Funkcionalni kolačići
 • Personalizovani kolačići

Obavezni kolačići

 • _ga
 • _gid
 • _gcl_au
 • collect
 • IDE
 • DSID
 • AID
 • cookiePolicy
 • XSRF-TOKEN
 • 1P_JAR
 • __utma
 • __utmb
 • __utmc
 • _fbp

Funkcionalni kolačići

 • address_guid_new
 • alideda
 • alideda_x [1..99]
 • nei_id

Personalizovani kolačići

 • checkout_name
 • checkout_phone
 • checkout_address
 • checkout_street
 • checkout_floor
 • checkout_flat
 • checkout_company
 • checkout_instruction
 • checkout_email
 • checkout_fields
 • choosen_city
 • cookie_alideda

Neophodni kolačići su potrebni za navigaciju web stranicama i korišćenje njegovih funkcija. Bez kolačića, pojedini delovi aplikacije neće raditi pravilno. Kolačići sakupljaju informacije o stranama koje ste posetili, šta ste pretraživali, koje restorane gledali, šta ste dodavali u korpu... Koriste se i za čuvanje podataka o opciji saglasnosti. Od korisnika se ne traži ništa da biste ih aktivirali.

Funkcionalne kolačiće sakupljamo kako bismo analizirali i unapređivali web sajt. Oni se koriste i za prikazivanje banera i oglasa ili za merenje efikasnosti naših oglasnih kampanja. Ova grupa kolačića uključuje i kolačiće trećih strana kao što su Google AdWords, Remarketing kolačići, Facebook pixel i drugi.

Persolanizovani kolačići se koriste za kreiranje prilagođenog sadržaja za svakog korisnika ponaosob sa ciljem da pruže najbolje iskustvo u korišćenju aplikacije.

Ne slažete se i ne želite da vas pratimo preko kolačića?

Ukoliko ne želite da prikupljamo i analiziramo informacije o vašoj poseti, u bilo kojem trenutku možete se odjaviti i očistiti svoj pregledač od kolačića.

Cookies are integrated and standard are used during browsing. Cookies are text files that are stored in the user's browser. Some cookies are deleted after you turn off the browser. Other cookies are kept in view and added by our applications to identify you as users. You can set your views to notify you of cookies and individually decide whether to accept them or to exclude their use. If you do not accept cookies, you will use the limited functionality of our applications.

Alideda uses browser cookies to enable personalized functions, add products to the cart, search for dishes, select a city...

Cookies are categorized in 3 groups:

 • Mandatory cookies
 • Functional cookies
 • Personalized cookies

Mandatory cookies

 • _ga
 • _gid
 • _gcl_au
 • collect
 • IDE
 • DSID
 • AID
 • cookiePolicy
 • XSRF-TOKEN
 • 1P_JAR
 • __utma
 • __utmb
 • __utmc
 • _fbp

Functional cookies

 • address_guid_new
 • alideda
 • alideda_x [1..99]
 • nei_id

Personalized cookies

 • checkout_name
 • checkout_phone
 • checkout_address
 • checkout_street
 • checkout_floor
 • checkout_flat
 • checkout_company
 • checkout_instruction
 • checkout_email
 • checkout_fields
 • choosen_city
 • cookie_alideda

Necessary cookies are needed to navigate the website and use its functions. Without cookies, some parts of the application will not work properly. Cookies collect information about the pages you visited, what you searched for, which restaurants you viewed, what you added to the cart ... They are also used to store information about the consent option. Users are not asked for anything to activate them.

We collect functional cookies in order to analyze and improve the website. They are also used to display banners and ads or to measure the effectiveness of our advertising campaigns. This group of cookies also includes third-party cookies such as Google AdWords, Remarketing cookies, Facebook pixel and others.

Personalized cookies are used to create customized content for each user individually in order to provide the best experience in using the application.

You don't agree and don't want us to follow you over cookies?

If you do not want us to collect information about your visit, you can log out and clear your browser of cookies at any time.